Actueel

Actueel

Twee opgaven bij landelijk kader uitruk op maat

Het landelijk kader uitruk op maat bij brand moet worden bijgesteld en er moeten hernieuwde afspraken komen over de naleving ervan. Daarnaast moeten bestaande zienswijzen, zoals de doctrine brandbestrijding met brandweerkundige uitgangspunten met het landelijk kader worden verbonden. Dat zijn de belangrijkste opgaven die de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) constateert na de evaluatie naar het landelijk kader uitruk op maat bij brand.

Daarnaast moet ook de verbinding worden gelegd met diverse lopende programma’s en projecten, zoals uniforme systematiek bij dekkingsplannen, uitgangspunten voor de vaststelling van de regionale slagkracht, de visie op grootschalig brandweeroptreden en eventueel taakdifferentiatie.

‘Het landelijk kader uitruk op maat staat niet op zichzelf. Het moet in de juiste samenhang worden gebracht met de vele ontwikkelingen, programma’s en projecten. Samen vormen zij de bouwstenen voor de toekomstige brandweerorganisatie, gestoeld op onze professionele opvatting’, aldus Hans Zuidijk, portefeuillehouder Uitruk op maat in de RCDV. ‘Zo zorgen we voor een zorgvuldige onderbouwing van een adequaat niveau van repressieve brandweerzorg.’

Alle partijen die eerder bij de ontwikkeling en totstandkoming van het huidige landelijk kader betrokken waren, worden ook betrokken in de voorgestelde vervolgstappen. Dat zijn in ieder geval het Veiligheidsberaad, het ministerie van Justitie & Veiligheid en de vakorganisaties.

image2.jpeg

Geen gewestelijke rondes en landelijke finales vaardigheidstoetsen in 2021

Het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC) heeft besloten in 2021 geen gewestelijke rondes en landelijke finales van de vaardigheidstoetsen te plannen. Gezien alle coronamaatregelen en de perspectieven voor de eerste maanden van het jaar ziet het ABWC zich genoodzaakt deze ingrijpende maatregelen te nemen. Als de COVID-19 maatregelen het toestaan kunnen wel regionale of provinciale vaardigheidstoetsen worden georganiseerd. Deze kunnen door het ABWC worden gefaciliteerd.

image1.jpeg
Fotografie: ABWC

Met het organiseren van eendaagse vaardigheidstoetsen op regionaal of provinciaal niveau worden vervoersbewegingen naar andere regio’s of provincies voorkomen. Wel moeten de vaardigheidstoetsen passen in het coronaproof vakbekwaamheidsbeleid van de veiligheidsregio’s. Het is aan de Provinciaal Coördinator met de afdeling Vakbekwaamheid van de betreffende veiligheidsregio om dit te initiëren en met de betreffende posten te organiseren.

Aandachtskaart voor optreden bij incidenten met windturbines

Het IFV heeft samen met deskundigen van brancheorganisatie Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en deskundigen uit diverse veiligheidsregio’s een aandachtskaart ontwikkeld voor het optreden bij incidenten met windturbines. De aandachtskaart gaat in op de risico’s, vier scenario’s en de kenmerken van incidenten met windturbines.

De aandachtskaart is een hulpmiddel voor de bevelvoerder en eventueel de Officier van Dienst, tijdens de uitruk naar een incident met een windturbine. ‘Bij zo’n incident is het essentieel dat de hulpdiensten afstemmen met de exploitant van de windturbine en het hoogtereddingsteam van de brandweer. Dit vanwege het unieke karakter van een windturbine en de specialistische aard van de brandbestrijding en hulpverlening op hoogte. Op de aandachtskaart is dit soort belangrijke informatie terug te vinden’, vertelt lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller.

Naast de aandachtskaart heeft het IFV ook een webinar gemaakt over het optreden bij een brand of een ongeval met een windturbine. Nils Rosmuller, Edwin van der Meer van de NWEA en John van Norden, teamleider van het Hoogtereddingsteam van Veiligheidsregio Utrecht, lichten daarin de
(on)mogelijkheden van een inzet bij een windturbine toe. De aandachtskaart en het webinar zijn te vinden op www.ifv.nl.

Inspectie onderzoekt informatiebeveiliging meldkamers

Meldkamers zijn zo belangrijk voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) gaat daarom onderzoeken of meldkamers in Nederland hun informatiebeveiliging op orde hebben zodat ze weerbaar zijn tegen cyberdreigingen.

Uitval en verstoring vormen volgens het Cybersecuritybeeld Nederland 2020 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een steeds groter risico voor de vitale infrastructuur en daarmee voor de informatie- en communicatiesystemen van de meldkamers. Meldkamers moeten dan ook in bedrijf kunnen blijven en voldoende beschermd zijn tegen verstoringen.

In het onderzoek gaat de inspectie na of de informatiebeveiliging is opgezet volgens informatiebeveiligingsrichtlijnen en onderzoekt daarvoor hoe het risicomanagement is vormgegeven en geborgd. Gedegen informatiebeveiliging en risicomanagement helpen organisaties weerbaar maken tegen cyberdreigingen.

image3.jpeg

Aandachtskaart voor optreden bij incidenten met laadpalen en pantografen

Het aantal laadpalen en pantografen neemt de komende jaren sterk toe. Hoe treed je als brandweer veilig en effectief op bij een incident met deze laadinfrastructuur? De kennis hierover is door het IFV samengebracht in een aandachtskaart. De aandachtskaart gaat in op de verschillende laadtechnologieën en het herkennen ervan, de veiligheidsrisico’s en het brandweeroptreden bij de verschillende laadtechnologieën.

Om het veilig optreden bij laadinfra te bevorderen hebben het IFV, ElaadNL en de ANWB samen het initiatief genomen om deze aandachtskaart te ontwikkelen. De werkgroep Veiligheid van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en de Community of Practice Batterypacks van het IFV hebben waardevolle input geleverd. De aandachtskaart is te downloaden via www.ifv.nl.

Relatief rustige jaarwisseling voor de brandweer

In het merendeel van de regio’s was tijdens de jaarwisseling een afname van het aantal incidenten. De meldingen die er waren betroffen voornamelijk kleine (buiten)branden. Opvallend is dat in de drie noordelijke regio’s het aantal meldingen significant is toegenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Brandweer Nederland onder de veiligheidsregio’s. Helaas is ook deze jaarwisseling weer sprake geweest van geweld tegen brandweercollega’s.

In totaal waren er voor de brandweer 3.959 incidenten. In achttien regio’s zien we een afname van het aantal incidenten. Juist in de grote steden is een duidelijke vermindering zichtbaar. In Groningen, Drenthe en Fryslân was het opvallend drukker dan voorgaande jaren. Maar ook daar bestonden de meldingen voornamelijk uit kleine buitenbranden verspreid over de avond en nacht. Omdat iedere veiligheidsregio in het verleden aantallen brandweerincidenten aanleverde volgens verschillende definities en tijdsperioden, zijn de cijfers van deze jaarwisseling niet één op één te vergelijken met de cijfers van voorgaande jaarwisselingen.

‘Ondanks de relatief rustige jaarwisseling, zien we ook dit jaar toch weer meldingen van agressie tegen brandweerlieden. Daarbij werden collega’s verbaal aangevallen of met vuurwerk of voorwerpen bekogeld. Ook is schade aangebracht aan materieel. Dat blijft onverteerbaar!’, aldus Tijs van Lieshout, voorzitter van Brandweer Nederland.

Aantal meldingen

Het aantal meldingen is geregistreerd tussen 31 december 0.00 uur en 1 januari 8.00 uur.

Gemelde incidenten Incidenten met brandweerinzet

Amsterdam-Amstelland 810 184

Brabant-Noord 254 74

Brabant-Zuidoost 253 78

Drenthe 304 136

Flevoland 221 80

Fryslân 385 141

Gelderland-Midden 328 97

Gelderland-Zuid 413 178

Gooi en Vechtstreek 122 44

Groningen 570 351

Haaglanden 1537 864

Hollands Midden 472 191

Kennemerland 372 116

Limburg-Noord 98 30

Midden- en West-Brabant 617 208

Noord- en Oost-Gelderland 278 56

Noord-Holland Noord 221 43

Rotterdam-Rijnmond 1230 511

  • Twente 267 73

Utrecht 839 169

IJsselland 194 37

Zaanstreek Waterland 188 38

Zeeland 222 75

Zuid-Holland Zuid 284 131

Zuid-Limburg 164 54

Praktische tips voor online leren

Zorg voor een goede balans tussen praktisch oefenen en online werkvormen en maak hierbij ruimte voor persoonlijk en sociaal contact. Zet online oefenvormen in voor theorielessen en als voorbereiding op praktijkoefeningen en maak het mogelijk deze later terug te kijken. Peil voorafgaand het kennisniveau van de deelnemers, zodat je de informatie daarop kunt aanpassen. Prikkel de interesse van de deelnemers door actuele en realistische onderwerpen aan te bieden. Houd de online sessies kort, tot maximaal 45 minuten, en blijf tot he point. Het zijn enkele conclusies uit een enquête van het platform Vakbekwaam Blijven naar de aangeboden alternatieve oefenvormen in coronatijd.

‘Toen dit voorjaar het coronavirus het dagelijks leven ruw verstoorde, bleven ook de gevolgen voor de brandweer niet uit’, vertelt Marinus van de Velde, voorzitter van het platform Vakbekwaam Blijven. ‘Oefenavonden en bijscholingen konden meestal niet in fysieke vorm doorgaan. Maar al snel zagen we dat zowel landelijk als regionaal creatieve, vaak online werkvormen werden ingezet, zoals webinars, e-modules, kennistoetsen en leerfilms.’ ‘Vanuit het platform Vakbekwaam Blijven waren we benieuwd hoe de brandweercollega’s het (online) leren ervaren en wat het hun oplevert’, vult Jelle Nijeboer van Veiligheidsregio IJsselland aan. ‘De enquête leverde veel praktische tips op die iedereen die met online werkvormen aan de slag gaat, kan gebruiken.’

World Firefighters Games 2021 in Aalborg uitgesteld tot 2024

De stad Aalborg en World Firefighters Games Western Australia Inc. hebben vanwege de coronapandemie besloten om de World Firefighters Games 2021 uit te stellen tot 2024. Het event wordt in dat jaar gehouden op 7 - 14 september.

De organisatie had de verwachting en hoop dat de COVID-19-situatie dit voorjaar onder controle zou zijn. Met die gedachte in het achterhoofd is The World Firefighters Games 2020 eerst uitgesteld tot 2021. Maar helaas is dat niet het geval. Het duurt nog langere tijd voordat het volledige effect van de vaccinatieprogramma’s in de verschillende landen is te zien, daarom is besloten de spelen opnieuw uit te stellen.

Deelnemers die zich al hebben aangemeld en het inschrijfgeld hebben betaald, krijgen dit terug.

image4.jpeg

Andere artikelen in deze aflevering

De toegevoegde waarde van data

Het IFV heeft sinds 2019 het verzamelen en beheren van de brandweerstatistiek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) overgenomen. ‘We merkten dat regio’s zich niet altijd