‘Brandweermedailles tonen 
de waardering’

‘Brandweermedailles tonen 
de waardering’

Redactie

In de Van de redactie in het januari / februarinummer van Brand&Brandweer stelde Stephan Wevers de vraag of het tijd is om de brandweermedailles nieuw leven in te blazen. Er kwamen veel reacties binnen. Omdat het onderwerp zo leeft, hebben we een aantal reacties geselecteerd en de meningen op een rij gezet.

BR052016-MEDAILLES

Chris Lems, clustercommandant West bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden:

BR052016-CHRISLEMS

‘Dit slaat de spijker op de kop. De brandweermedailles zijn een mooi waarderingsmoment voor onze brandweerlieden, zowel beroeps als vrijwillig. Toevallig liep ik het afgelopen jaar tegen het feit aan dat de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid wel wettelijk verankerd is en de veel oudere Brandweeronderscheiding niet. Hierdoor mag een deel van onze brandweerlieden, degenen die in andere geüniformeerde beroepen werken, deze onderscheiding niet op hun uniform dragen. Denk hierbij aan brandweerlieden bij Defensie. Het lijkt me een goed idee om ons decoratiestelsel aan te vullen met 45 en vijftig jaar en de brandweermedaille ook bij Koninklijk Besluit te laten opnemen in de lijst van wettelijk erkende onderscheidingen. Dat geeft toch een hogere mate van erkenning. Persoonlijk vind ik dat voor brandweerlieden de Brandweeronderscheiding beter aansluit dan de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid en dat we moeten nadenken of we beide of juist alleen de Brandweeronderscheiding aanvragen.’

Rob Rijke, officier bij de Koninklijke Landmacht (buiten dienst)

‘Ik ben blij verrast dat er nog iemand binnen de brandweer-organisatie is die dit onderwerp zo serieus en breed op wil pakken. Via mijn echtgenote, de 24-uursdienst en korpsavonden heb ik veel meegekregen over het instituut in Brandweerdienst, Brandweerveld en de toekenning van de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid. Veiligheidsregio’s, maar ook de onderliggende clusters wijken sterk van elkaar af, daardoor is mijn gezichtsveld beperkt. Ook binnen een cluster wijkt de toekenning per sector af. In de sector waar mijn echtgenote werkt, zijn de medailles gelukkig weer ingevoerd, maar de aankomende reorganisatie geeft geen hoop op voortzetting. Van beide onderscheidingen In Brandweerdienst en de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid zou het waarom en wat telt moeten worden vastgelegd. Mij is duidelijk geworden dat de personeelsafdeling dit proces niet administratief vastlegt.’

Tjeerd Geerts, vrijwilliger in Assen, Veiligheidsregio Drenthe:

BR052016-TJEERDGEERTS

‘Wij Nederlanders hebben niets met medailles en dat vind ik erg jammer, want juist daarmee kun je als organisatie de waardering laten blijken aan een persoon of groep. Misschien moeten we meer kijken naar hoe het bij Defensie is geregeld. Daar kennen ze ook de mogelijkheid om iemand die zijn vak buitengewoon goed verstaat en geen officiersrang heeft, officier te maken. Daarmee koppelen ze niet altijd de rang en functie aan elkaar. Als de rangen net als een paar jaar geleden worden herzien en een rang er tussenuit gaat, is het goed om iemand niet een rang lager te geven, maar een rang hoger. Ook daar spreekt waardering uit.’

Foort van Oosten, voormalig regionaal commandant Hollands-Midden

BR052016-FOORTVANOOSTEN

‘Goed idee, om ter ere van het honderdjarig bestaan onze tradities op te poetsen en in ere te houden. Het is een te waardevolle traditie om ten onder te laten gaan. Naar mijn idee hoort het bij het schouderklopje dat je als vrijwilliger verdient bij een positieve en enthousiaste inzet voor de maatschappij en je medemens. Dit schouderklopje wordt al vaak verwaarloosd, onder het mom van: ‘het is eigenlijk heel gewoon wat je doet.’ Naar mijn mening is er te weinig aandacht voor de persoonlijke organisatie die benodigd is om de inzet voor elkaar te krijgen. Hetzelfde geldt ook voor de werkgevers die hun medewerkers onbekommerd de ruimte bieden op alle mogelijke en onmogelijke momenten van de dag.

Dat brengt mij op vier opmerkingen en aanbevelingen:

- Hef in het kader van de Koninklijke Onderscheidingen het verschil tussen vrijwilligers en beroeps op. In de praktijk worden wel koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan brandweerlieden die enkel werken op vrijwillige basis, maar niet aan beroeps die naast hun vaste ploegendiensten 24/7 beschikbaar zijn ter ondersteuning op vrijwillige basis. Hierbij wordt naar mijn idee voorbij gegaan aan zijn of haar extra inzet en belasting bovenop de normale werkuren. Naar mijn idee is dit een onwenselijke situatie die leidt tot zeer pittige discussies binnen brandweerkorpsen.

- Zoek bij de uitreiking van brandweermedailles niet alleen de lokale, maar ook de nationale publiciteit. Benadruk de waarde van de inzet van brandweerlieden en de gevaren en benodigde belasting die hierbij horen. Ik ben van mening dat dit uiteindelijk meer waardering oplevert bij het grote publiek. Hierbij kan de brandweer een voorbeeld nemen aan Defensie.

- Onderzoek het actueel houden van het decoratiesysteem. Zo vraag ik mij af of de huidige looptijden (12,5 jaar en verder) nog passen binnen de huidige kortere loopbanen in een korps van zowel de vrijwillige als de beroepsbrandweer. Naar mijn idee moeten brandweermedailles wel een haalbaar doel zijn. Het eerder in tijd toekennen van medailles kan daarbij motiverend werken.’

Sander Bosma, coördinator vakbekwaamheid, Veiligheidsregio Drenthe

BR052016-SANDERBOSMA

‘Ik ben voor extra brandweermedailles, want brandweerlieden staan in dienst van de samen-leving en verlenen op veel manieren hulp. Natuurlijk hoort dit bij het vak, maar in een aantal gevallen doen ze net dat ene stapje extra om tot een goed resultaat te komen. Hier mag best wat extra waardering voor komen in de vorm van een medaille die op het ceremonieel uniform gedragen mag worden.

Door het toekennen van een dergelijke onderscheiding geef je als organisatie aan dat je een bijzondere prestatie extra waardeert. Daarbij zou je kunnen denken aan levensreddend handelen, dapper gedrag tijdens een inzet of daarmee vergelijkende omstandigheden of optreden bij een groot incident dat veel emotionele impact heeft op de ingezette ploeg en de omgeving. In die gevallen besluit je vaak om net iets meer risico te nemen dan in feite is toegestaan.’ ■

Andere artikelen in deze aflevering

‘In overleg met elkaar 
bereik je meer’

Dat de impact van brand veel groter is dan alleen de materiële schade ondervinden bedrijven vaak pas op een moment dat het te laat is. Een langdurige sluiting of reputatieschade kan er in het ergste g...