De gevolgen van de nieuwe privacywet

De gevolgen van de nieuwe privacywet

Jildou Visser

De nieuwe Europese wet die de privacy van burgers moet beschermen, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei in werking getreden. Wat houdt de wet precies in? En wat zijn de gevolgen voor de meldkamer en de brandweer?

‘De wet is twee jaar geleden al in werking getreden. Organisaties hebben twee jaar de tijd gekregen voordat de wet van toepassing werd, om zich erop voor te bereiden’, begint Leonore Duiker. Ze is beleidsadviseur bij het Team Informatievoorziening van het IFV. ‘Veel organisaties zijn pas net gestart uitvoering te geven aan de AVG. Waarschijnlijk hebben de hoge boetes en de bekendmaking van de Autoriteit Persoonsgegevens dat ze gaan handhaven, iedereen wakker geschud.’

Persoonsgegevens

Voor de meldkamer en alle hulpdiensten zijn de doelbinding van de gegevensverwerking en het onderscheid tussen algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van belang. Eind vorig jaar is voor de meldkamers tussen de besturen van de 25 veiligheidsregio’s, de 25 ambulancevoorzieningen, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee een convenant afgesloten waarin wordt beschreven hoe met persoonsgegevens om moet worden gegaan. ‘Een centralist hoeft natuurlijk niet precies te weten wat er in de AVG staat, maar het is wel belangrijk dat hij het verschil weet tussen een politiegegeven, de algemene en de bijzondere persoonsgegevens en met welk doel hij de gegevens verwerkt. De algemene persoonsgegevens, zoals de naam van de melder en het incidentadres deel je met de andere hulpdiensten voor de incidentafhandeling. Voor de bijzondere persoonsgegevens gelden strengere regels en mag dat alleen als dat van belang is voor de inzet of de veiligheid van de burger of hulpverlener’, vertelt Duiker. ‘Bij een wegongeval is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat de hulpverlener weet wat de gezondheidstoestand van het slachtoffer is.’ Een ander voorbeeld is dat niet iedere meldkamer meer het huisnummer van het incidentadres in P2000 laat zien. Duiker: ‘P2000 is publiekelijk in te zien. Een woonadres is een persoonsgegeven en mag in combinatie met de verleende hulp niet zomaar publiekelijk openbaar worden gemaakt. Dat mocht trouwens onder de vorige wet, de Wet bescherming persoonsgegevens, ook al niet. Op dit moment hangt het nog af van de inrichting van de systemen van de meldkamer of het huisnummer wordt getoond.’

nieuwe maatregelen

Voor de meldkamer bevat de AVG bevat ook nieuwe regels, zoals de uitbreiding van de rechten van de betrokkenen, meer plichten voor de verwerker, het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming en het register gegevensverwerking. Alle organisaties die omgaan met persoonsgegevens moeten volgens de AVG een register gegevensverwerking aanleggen. ‘Dat register is een handig instrument waarmee een organisatie zijn gegevenshuishouding op orde krijgt. Het geeft transparantie voor de betrokkene en de toezichthouder’, aldus Duiker. ‘Je moet daarin bijvoorbeeld beschrijven welke gegevens je ontvangt, waarom, met wat voor doel, hoe lang je die bewaart en hoe je die hebt beveiligd. Daarnaast is het verplicht om een functionaris voor de gegevensverwerking in dienst te hebben. De AVG geeft nog ruimte voor interpretatie, zodat de praktijk deze zelf kan invullen. Voorop staat een zorgvuldige gegevensverwerking door de meldkamer met als doel dat de burger snel en goed wordt geholpen en hulpverleners veilig en juist geïnformeerd hun werk kunnen doen.’

BR201807-21PRIVACYAVG

Jildou Visser; Fotografie Jeffrey Koper

Andere artikelen in deze aflevering

De grens van de mens

Hoeveel informatie kan een mens verwerken en hoe verhoudt dat zich tot de informatieverwerking in situaties waarbij stress en druk een rol speelt? Docent neurowetenschappen Ger Post en Jolande van Bal...

Helpt data bij het vinden van nieuw personeel?

In hoeverre kunnen gegevens van bijvoorbeeld de gemeente over haar inwoners of data waarover Facebook beschikt helpen bij het vinden van nieuw personeel? Hoever ga je daarin? Selecteer je alleen op le...