Actueel

Actueel

Kerncijfers Incidenten beschikbaar in online dashboard

In samenwerking met de veiligheidsregio’s publiceert het Kenniscentrum Informatiegestuurde Veiligheid van het IFV voortaan iedere maand de Kerncijfers Incidenten van de brandweer. Hiermee wordt de brandweerstatistiek van het CBS voortgezet.

De Kerncijfers Incidenten geven inzicht in het aantal en het type incidenten dat is binnengekomen bij de meldkamers van de brandweer en in de reactietijden van de brandweer bij deze incidenten. De gegevens kunnen worden weergegeven op landelijk niveau, op het niveau van een individuele veiligheidsregio of gemeente. De gegevens worden maandelijks achteraf gepubliceerd in een online dashboard.

Tot en met 2019 publiceerde het CBS de cijfers van Branden en hulpverleningen. Voor het nieuwe dashboard zijn een andere berekeningsmethode en definities gebruikt. Hierdoor is het niet mogelijk om de cijfers van het CBS en het IFV met elkaar te vergelijken.

‘We beschikken nu over stabiele cijfers die de kern van ons vak raken’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘Wij zijn daar erg blij mee omdat we er meerjarige trends en patronen uit kunnen halen waarmee we ook ons werk veiliger kunnen maken. Daarnaast zijn de data in een heldere vorm gegoten zodat ze voor iedereen beschikbaar en bruikbaar zijn.’

image1.jpg
Fotografie: IFV

Brandweerkruis voor Charles Meijer

Charles Meijer heeft eind augustus een brandweerkruis ontvangen uit handen van Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland. Het brandweerkruis is een onderscheiding voor een zeer bijzondere verdienste of prestatie voor de brandweer. Meijer heeft het Brandweerkruis ontvangen voor zijn bijzondere bijdrage aan Risicobeheersing en preventie binnen de brandweer.

Gedurende zijn loopbaan heeft Meijer naast zijn eigen reguliere werk deelgenomen aan veel lokale, regionale en landelijke activiteiten op het gebied van preventie en risicobeheersing voor en namens Brandweer Nederland. ’Het totaaloverzicht is te veel om te vermelden, je landelijke bijdrage aan onder andere het beleid op het gebied van preventie en risicobeheersing is enorm. Je bracht hiermee brandveiligheid in het algemeen naar een hoger niveau. Als lid en later voorzitter van de vakgroep Toezicht en gebruik en als lid van het Landelijk Netwerk Risicobeheersing heb jij ervoor gezorgd dat er vele allianties zijn gemaakt, projecten zijn opgestart en afgerond en producten zijn ontwikkeld’, sprak Wevers bij de uitreiking. ‘Wanneer we je bijdrage nog eens op ons laten inwerken is het wel heel bijzonder en veel wat je voor de brandweer en daarmee voor de brandveiligheid van Nederland hebt betekend. Jouw naam is onlosmakelijk verbonden aan Risicobeheersing in Nederland. Ontzettend bedankt voor je bijzondere bijdrage aan Brandweer Nederland. We wensen je een goed pensioen toe.’

image2.jpg

Inspectie JenV onderzoekt het onderwijs bij het IFV

De Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) gaat onderzoeken hoe het IFV de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. Zij wil inzicht krijgen in de voorwaarden die nodig zijn voor het bieden van goede opleidingen, trainingen en oefeningen.

In het onderzoek kijkt de Inspectie JenV onder meer hoe het IFV zeker stelt dat het onderwijsaanbod aansluit bij de opleidingsbehoefte van veiligheidsregio’s. Ook gaat zij na hoe het instituut ervoor zorgt dat het is toegerust voor zijn onderwijstaken.

Brandweerevent dit jaar niet in fysieke vorm

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV) heeft vanwege de maatregelen rondom corona besloten dat het Brandweerevent 2020 op 8 oktober niet in zijn normale vorm plaats kan vinden. In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er geen grootschalig event op 8 oktober. De congrescommissie bekijkt nog op welke manier het evenement online kan worden vormgegeven.

Overheden en organisaties onvoldoende voorbereid op landelijke uitval 112

Overheden, hulpdiensten en zorgorganisaties waren niet voldoende voorbereid op de totale onbereikbaarheid van alarmnummer 112. Dit blijkt uit onderzoek van drie toezichthouders naar de oorzaak van de storing en de handelswijze van betrokken overheden en organisaties tijdens de uitval van het alarmnummer op 24 juni vorig jaar. De onderzoeken zijn verricht door de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV), Agentschap Telecom (AT) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Op maandag 24 juni 2019 vond tussen 15.34 uur en 18.52 uur een storing plaats in het telefonienetwerk van KPN. Hierdoor waren het alarmnummer 112 en de 0900-servicenummers voor burgers onbereikbaar. Tegelijkertijd kampte NL-Alert met een (andere) storing. De telefoniestoring had grote impact op de samenleving. Mensen konden via de gebruikelijke kanalen geen hulp inroepen van brandweer, politie en ambulance. Landelijk en regionaal werden verschillende alternatieve telefoonnummers verstrekt en stelden hulpdiensten brandweerkazernes open waar mensen in nood naar toe konden.

Chaotisch

De communicatie aan de bevolking tijdens de storing verliep chaotisch. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) liet na hierop tijdig de vereiste landelijke regie te nemen. Het ministerie en veel veiligheidsregio’s bleken eerdergemaakte afspraken over de aanpak van een onbereikbaar 112 niet te kennen. Daardoor heeft men veel moeten improviseren om de hulpverlening op gang te houden. Die improvisaties waren niet nodig geweest als overheden, hulpdiensten en zorgorganisaties de eerdergemaakte afspraken nader hadden uitgewerkt. Het ministerie had daar op moeten toezien. Als de partijen er vervolgens ook naar hadden gehandeld, waren de impact en chaos door de landelijke storing kleiner geweest.

Aanbevelingen

Incidenten zijn nooit geheel te voorkomen. Betrokken organisaties moeten zich er wel op voorbereiden om het effect ervan zo klein mogelijk te houden. Zij dienen de lessen van deze en voorgaande 112-storing(en) ter harte te nemen door af te spreken wat er moet gebeuren als 112 nog eens onbereikbaar is: zowel afspraken over de te nemen maatregelen als de communicatie daarover.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vraagt aandacht voor de borging van het gebruik van de Nood Communicatie Voorziening en voor draaiboeken die voorzien in een aanpak van een landelijke onbereikbaarheid van het alarmnummer 112 en een landelijke telefoniestoring.

AT beveelt KPN aan om organisatorische en technische maatregelen te nemen om de impact van fouten in software en softwareconfiguraties te voorkomen of te minimaliseren. Ook beveelt het KPN aan om de 112-keten en NL-Alert zelfstandig op te nemen in de lijst van kritieke diensten, om daarmee de bewustwording van het maatschappelijk belang van de continuïteit te vergroten. De aanbeveling van AT aan de minister van JenV is om het continu testen en monitoren van 112-oproepen in de gehele 112-keten alsmede NL-alert mogelijk te maken.

World Police and Fire Games in Rotterdam uitgesteld

Vanwege de onvoorspelbaarheid van de coronapandemie heeft de federatie van de World Police & Fire Games (WPFG) in overleg met de organisatie van de WPFG Rotterdam besloten de WPFG niet te organiseren in 2021. Er wordt onderzocht hoe het evenement mogelijk kan worden gemaakt in 2022.

‘Gezien de onzekerheid over de ontwikkeling van een vaccin, de gezondheidsrisico’s en de te nemen maatregelen, achten wij het niet verantwoord het politie-, brandweer-, douane- en gevangeniswezen wereldwijd aan te moedigen om volgend jaar samen deel te nemen aan dit grootschalige evenement’, schrijft de organisatie van de WPFG op haar website. ‘Door de huidige reisbeperkingen en terughoudendheid van mensen om te reizen, is het niet realistisch te verwachten dat het evenement in 2021 de eerder voorziene aantallen deelnemers en toeschouwers gaat trekken.’

image4.jpg

Een ander aspect is volgens de organisatie dat er vanwege het coronavirus te veel onzekerheden zijn om een effectieve voorbereiding mogelijk te maken. De organisatie van de WPFG Rotterdam brengt de komende periode alle gevolgen in kaart en hoopt op korte termijn met alle betrokken partijen een nieuwe datum te prikken.

Brede draagproef operationeel uniform afgerond

De draagproef met het nieuwe operationeel uniform in alle 25 veiligheidsregio’s heeft waardevolle inzichten opgeleverd voor de ontwikkeling van het definitieve ontwerp. Uit de ingevulde enquêtes die na de draagproef zijn ingestuurd blijkt dat de medewerkers die het uniform hebben getest, overwegend positief zijn over de uitstraling en de pasvorm. Verbeterpunten ten aanzien van de maatvoering en de samenstelling van de stof hebben geleid tot aanpassingen in het definitieve ontwerp. Zo is besloten om de maatrange van de polo, de softshell en de polosweater uit te breiden.

Daarnaast heeft de enquête geleid tot aanpassingsvoorstellen van functionele aspecten zoals de onderverdeling van broekzakken, toevoeging van een sleutelring en aanpassing van de spreeksleutellussen. Naar verwachting start in september de aanbesteding.

image3.jpg

Andere artikelen in deze aflevering