Home

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) op 7 maart jl van start

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) op 7 maart jl van start

Gegevens

Nummer
2022
Publicatiedatum
21 april 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Nieuws

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is de nieuwe naam voor het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het instituut is op 7 maart van start gegaan met een aangepaste organisatiestructuur en verscherpte koers om de veiligheidsdomeinen met onderzoek, onderwijs, informatie en ondersteuning nog beter te bedienen. Met de nieuwe naam komt de focus voor NIPV als kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg sterk naar voren: publieke veiligheid.

‘We zien een toename van dynamische, bovenregionale en onvoorspelbare risico’s en complexe maatschappelijke vraagstukken die de vitale veiligheidsbelangen van Nederland raken. En daarmee de continuïteit van onze samenleving. Dat vraagt om een verdere professionalisering van onze rol als kennisinstituut en netwerkregisseur waarbij veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners vanuit de domeinen crisisbeheersing en brandweerzorg slimmer en sneller met elkaar verbonden en bediend worden. Onze organisatiestructuur hebben wij hierop aangepast en op integrale wijze brengt NIPV kwalitatief hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en ondersteuning samen’, aldus algemeen directeur IJle Stelstra.

In het evaluatierapport van de Wet Veiligheidsregio’s is geadviseerd om een splitsing tussen kennis en diensten te realiseren. NIPV heeft deze splitsing intern doorgevoerd door een kenniscentrum en dienstencentrum in te richten die separaat van elkaar functioneren. Crisisbeheersing en Brandweerzorg krijgen een prominente plek binnen NIPV. De komende periode wordt dit verder ingevuld en vorm gegeven.

De internationale naam is Netherlands Institute for Public Safety. De website is te bereiken onder https://nipv.nl